Slovní druhy

První poznávání slovních druhů s důrazem na systém třídění. Naučíme se vyjmenovat slovní druhy a poté je rozpoznávat v jednodušších případech. Důraz klademe na podstatná jména a slovesa.

1) Přehled slovních druhů
a) Seřaď názvy slovních druhů: řazení
b) Názvy slovních druhů přiřaď ke správným číslům: přiřazení

2) Podstatná jména
a) K podstatným jménům přiřaď zájmena ten, ta, to: přiřazení
b) Podstatná jména přiřaď ke správným druhům: přiřazení
c) Podstatná jména seřaď podle druhů (osoby, zvířata, věci): řazení
d) Podstatná jména seřaď podle ukazovacích zájmen: řazení
e) Ve větách hledej podstatná jména a zapisuj je do mřížky: cvičení

3) Slovesa
a) K podstatným jménům přidej slovesa: přiřazení
b) Určuj podstatná jména a slovesa: cvičení
c) Ve větách hledej slovesa a zapisuj je do mřížky: cvičení

4) Předložky a spojky
a) K předložkám přidej podstatné jméno: přiřazení
b) Do vět doplň předložky: cvičení
c) Určuj předložky, podstatná jména a slovesa: cvičení
d) Do větných celků doplň spojky: cvičení

5) Ostatní slovní druhy
a) Zájmena: cvičení
b) Přídavná jména: přiřazení – cvičení
c) Číslovky: přiřazení – cvičení
d) Citoslovce: přiřazení
e) Příslovce: přiřazení

You may also like...