Author: Lubomír Šára

Abeceda a písmo

Opakujeme tiskací a psací písmena, učíme se posloupnost písmen v abecedě. Povíme si o principu řazení slov v abecedě, procvičíme si řazení slov, vyzkoušíme si i jejich vyhledávání například ve slovnících. 1) Posloupnost písmen...

Mluvíme ve větách

1) Spojujeme a oddělujeme věty a) Spojujeme věty – rozliš jednoduchou větu a souvětí: větné celky b) Spojujeme věty – doplň vhodné spojky: souvětí c) Spojujeme věty – spoj věty v česká přísloví: přísloví 2) Pořádek vět...

Hudební výchova

Počasí – 1. setkání Kočka leze dírou Okolo Frýdku Pastorální Příprava Vlnky a vlny – 2. setkání Hrály dudy Já husárek malý Bouře Příprava Ovoce – 3. setkání Ukázka partitury Předehra k Prodané nevěstě A já sám...

Slovní význam

1) Věta se skládá ze slov a) Říkadla – urči a zapiš počet slov v říkadle: říkadlo b) Říkadla – říkadlo rozděl na jednotlivá slova a zapiš jejich počet: říkadlo 2) Slova nadřazená, podřazená a souřadná...

Slovo, slabika, hláska

Slova dělíme na slabiky, počítáme počet slabik, zaměříme se na dělení slov na konci řádku. Trénujeme rozdělení hlásek, poté si osvojíme pravopis ú, ů. Závěrem se dotkneme dvojhlásek a slov se slabikotvornými souhláskami. 1)...

Počítáme do dvaceti

Na začátku si zopakujeme čísla do dvaceti. Zaměříme se na numeraci, počítání a třídění, rozlišíme dvojciferná a jednociferná čísla, číselné řady, porovnání čísel. Důraz poté klademe na sčítání, odčítání a aplikaci získaných dovedností ve...

Počítáme do sta

Stěžejní učivo druhého ročníku, které bz měl zvládnout každý žák ve třídě. Postupně trénujeme numeraci, rozklad čísel v desítkové soustavě, porovnání čísel, přes sčítání a odčítání až po praktické uplatnění učiva ve slovních úlohách....

Tvrdé a měkké souhlásky

Nejdůležitější gramatické učivo procvičujeme opravdu důkladně. Dbáme na dobré osvojení všemi žáky. Vysvětlení učiva – pravopis y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách: přehled učiva Souhlásky – barevně rozliš souhlásky tvrdé, měkké, obojetné: šest...

Násobíme

Ve druhém ročníku bychom měli bezpečně zvládnout násobilku od jedné do pěti. K tréninku násobilky také přidáme jednoduché úsudkové a praktické slovní úlohy. 1) Násobíme jedničkou a) příklady k procvičení: příklady b) příklady k procvičení: příklady c)...

Párové souhlásky

Souhlásky, které ve slovech jinak slyšíme a jinak píšeme, bychom měli natrénovat dost detailně. Žáci by měli umět bezpečně pravopis souhlásek na konci slov. Vysvětlení učiva – spodoba znělosti, pravopis párových souhlásek: přehled učiva 1)...