Category: Český jazyk

Abeceda a písmo

Opakujeme tiskací a psací písmena, učíme se posloupnost písmen v abecedě. Povíme si o principu řazení slov v abecedě, procvičíme si řazení slov, vyzkoušíme si i jejich vyhledávání například ve slovnících. 1) Posloupnost písmen...

Mluvíme ve větách

1) Spojujeme a oddělujeme věty a) Spojujeme věty – rozliš jednoduchou větu a souvětí: větné celky b) Spojujeme věty – doplň vhodné spojky: souvětí c) Spojujeme věty – spoj věty v česká přísloví: přísloví 2) Pořádek vět...

Slovní význam

1) Věta se skládá ze slov a) Říkadla – urči a zapiš počet slov v říkadle: říkadlo b) Říkadla – říkadlo rozděl na jednotlivá slova a zapiš jejich počet: říkadlo 2) Slova nadřazená, podřazená a souřadná...

Slovo, slabika, hláska

Slova dělíme na slabiky, počítáme počet slabik, zaměříme se na dělení slov na konci řádku. Trénujeme rozdělení hlásek, poté si osvojíme pravopis ú, ů. Závěrem se dotkneme dvojhlásek a slov se slabikotvornými souhláskami. 1)...

Tvrdé a měkké souhlásky

Nejdůležitější gramatické učivo procvičujeme opravdu důkladně. Dbáme na dobré osvojení všemi žáky. Vysvětlení učiva – pravopis y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách: přehled učiva Souhlásky – barevně rozliš souhlásky tvrdé, měkké, obojetné: šest...

Párové souhlásky

Souhlásky, které ve slovech jinak slyšíme a jinak píšeme, bychom měli natrénovat dost detailně. Žáci by měli umět bezpečně pravopis souhlásek na konci slov. Vysvětlení učiva – spodoba znělosti, pravopis párových souhlásek: přehled učiva 1)...

Slovní druhy

První poznávání slovních druhů s důrazem na systém třídění. Naučíme se vyjmenovat slovní druhy a poté je rozpoznávat v jednodušších případech. Důraz klademe na podstatná jména a slovesa. 1) Přehled slovních druhů a) Seřaď názvy...

Vlastní jména

Procvičujeme psaní velkých písmen ve vlastních jménech. 1) Kartičky rozstříhejte a rozdělte na lavici do dvou sloupečků podle toho, zda jsou to vlastní jména či jména obecná. – kartičky – 2) Kartičky rozstříhejte a rozdělte na...

Opakování

Na závěr školního roku si zopakujeme některé vědomosti, které jsme načerpali. 1) Z rozstříhaných kartiček sestavíme názvy živočichů. Hledáme dvojslabičná a trojslabičná slova: úkol 2) K řadám slov přiřadíme slova nadřazená: cvičení